תהליך המיון - תוכנית תלת שנתית

תהליך המיון למועמדים לשנה"ל תשפ"ו (2025-2026)

הערכה של המועמדים תתבצע בתקופה שבין הסמסטר הרביעי והחמישי בסוף שנת הלימודים השניה (בסיום סמסטר 4 בפקולטה לרפואה בחו"ל).

תהליך הקבלה למסלול לימודי רפואה תלת שנתי מורכב משלושה מיונים רציפים:

מיון קוגניטיבי ראשוני, מבחן ידע (בפיזיולוגיה, ביוכימיה, אנטומיה) והערכה אישיותית.   

א. שלב ראשון – תנאי קבלה קוגניטיביים

- בגרות מלאה

- ציון פסיכומטרי מעל 600** 

- מועמדים שנבחנו בבחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית או מועמדים בעלי תעודת בגרות ששפת ההוראה בביה"ס אינה עברית, עליהם להבחן בנוסף גם במבחן יע"ל (בחינת ידע עברית של המרכז הארצי לבחינות והערכה) בציון של 120 לפחות. עמידה במבחן יע"ל לחייבים בו כמפורט לעיל, נכנסה לתוקפה החל מקבלה לשנת תשפ"ג.

- ציון עובר בכלל קורסי החובה והרשות במהלך שלוש השנים הראשונות ללימודים בבית הספר לרפואה בחו"ל.

  • המיון הראשוני יסתיים כחודש לאחר סיום ההרשמה באתר הפקולטה.  עמידה בכל הסעיפים של המיון הראשוני הינה תנאי להמשך התהליך והזמנה למבחן ידע.

 

ב.  שלב שני - מבחן ידע בפיזיולוגיה, ביוכימיה ואנטומיה

משנת הלימודים תשפ"ג ( 2022-2023) המועמדים העונים לקריטריונים של מיון ראשוני יתבקשו לעבור בחינת ידע במקצועות: פיזיולוגיה, ביוכימיה ואנטומיה. הבחינה תיערך לסטודנטים לרפואה בתום הסמסטר הרביעי ללימודים. הבחינה תהיה במתכונת מבחן רב- ברירה, לכל שאלה תשובה נכונה אחת בלבד, ארבעה מסיחים, סה"כ 60 שאלות, משך הבחינה – שעה וחצי.

דוגמה לשאלות ממבחן ידע ניתן לראות בהמשך הדף.

מועד המבחן הוא ה-04/08/2024 בשעה 10:00 בפקולטה לרפואה, בצפת.

עלות  הבחינה הינה 400 ש"ח. לינק לתשלום יישלח למייל האישי של המועמד מספר ימים לפני הבחינה. 

  • מעבר הבחינה בציון של 60 ומעלה, הינו תנאי להמשך תהליך המיון.
  • לא תהיה אפשרות ערעור על מבחן הידע.
  • לאחר קבלת תוצאות מבחן הידע, יישלחו זימונים למועמדים המתאימים לראיונות.

ג. שלב שלישי - הערכה אישיותית, "לא-קוגניטיבית"

על בסיס מעבר תנאי הסף והציון עובר בבחינה הידע, יזומנו המועמדים לשלב הבא של המיונים.

הראיונות יתקיימו בין התאריכים:  6-7-8/8/2024 בימים ג', ד', ה'  בפקולטה לרפואה בצפת, בין השעות 08:00-18:00.  

1. ראיונות אישיים -  כאמור, המועמדים המתאימים יזומנו לראיונות אישיים. מטרת ראיונות אלה הינה לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים, שאינם נמדדים באמצעות מבחנים קוגניטיביים.  כל משתתף יעבור ראיון ביוגרפי אישי וראיון מצב המבוסס על הצגה של סיפור קונקרטי ודיון על המקרה. הראיונות האישיים ושאלון שאו"ל יתקיימו בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בצפת.

2. מבחן שאו"ל - ביום הראיונות כל מועמד יעבור גם מבחן שאו"ל של המרכז הארצי לבחינות והערכה (מבחן של"ו לשעבר).

  • השתתפות ביום הראיונות בפקולטה הינו תנאי להמשך תהליך המיון.
  • הראיונות יתקיימו באופן פרונטלי בפקולטה לרפואה.
  • הקבלה הראשונית היא על תנאי. הודעת קבלה סופית תתקבל רק בחודש אוגוסט שלפני תחילת שנת הלימודים ולאחר שהמועמד סיים את כל חובותיו באוניברסיטה בה הוא לומד בחו"ל, על בסיס בדיקת גליון הציונים הרשמי. הבדיקה תכלול אישור מעבר כל הקורסים (חובה + רשות) שנלמדו, בציון עובר ולימודים של שלוש שנים מלאות בפועל באותו מוסד (מוכר) בחו"ל.
  • לתשומת לבכם: הזמנה לראיון ותשלום מקדמה אינם מהווים אישור לקבלה סופית מן המנין, אלא רק אחרי בדיקת הזכאות, בדיקת גליון הציונים וקבלת אישור מעבר לשנה ד'

***לתשומת לב המועמדים לשנת הלימודים תשפ"ה בלבד.
מועמדים שנרשמו למבחן הפסיכומטרי במועד יולי 2023, רשאים להתמיין לתוכנית התלת שנתית לשנה"ל תשפ"ה בתנאי שיציגו אישור על הרשמתם למבחן.
בהתאם לכך, מועמדים אלה ישלימו את כל תהליך המיון שיתקיים בתחילת אוגוסט בכפוף לתאריכים שפורסמו. 
מועמד שלא יגיע לסף הנדרש בציון הפסיכומטרי, מועמדותו תפסל ללא קשר להישגיו במבחן הידע, הראיונות ומבחן שאו"ל.
כאמור הסדר זה תקף לשנה"ל תשפ"ה בלבד ואינו מחייב את האוניברסיטה לשנים הבאות.

 

סיום תהליך הקבלה ואישור לתחילת לימודים

לאחר סיום תהליך המיון המועמדים המתאימים יקבלו אישור קבלה "על תנאי".

בתום סמסטר ה - 6 ללימודיהם בפקולטה בחו"ל המועמדים עם אישור על תנאי יצטרכו להציג תדפיס ציונים המדווח על כך שהשלימו את התוכנית הלימודים שהותוותה להם בפקולטה בחו"ל ואישור מעבר לשנה רביעית באותה פקולטה.

רק לאחר השלמות הנדרשות המועמדים המתאימים יקבלו  אישור להתחלת הלימודים במסלול התלת שנתי בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי באוניברסיטת בר אילן.