תהליך המיון

הערכה של המועמדים תתבצע בתקופה שבין הסמסטר הראשון והשני בשנת הלימודים השלישית (בסיום סמסטר 5 בפקולטה לרפואה בחו"ל).

תהליך הקבלה למסלול לימודי רפואה תלת שנתי מורכב משלושה מיונים רציפים:

מיון קוגניטיבי ראשוני, מבחן ידע (בפיזיולוגיה, ביוכימיה, אנטומיה) והערכה אישיותית.   

א. מיון ראשוני – תנאי קבלה קוגניטיביים

- בגרות מלאה

- ציון פסיכומטרי מעל 600 (מועד המבחן הפסיכומטרי של דצמבר 2022 אינו תקף להרשמה לתשפ"ד)

* מועמדים שנבחנו בבחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית או מועמדים בעלי תעודת בגרות ששפת ההוראה בביה"ס אינה עברית, עליהם להבחן בנוסף גם במבחן יע"ל (בחינת ידע עברית של המרכז הארצי לבחינות והערכה) בציון של 105 לפחות.

למועמדים בעלי ציון בעברית של 84-104, יוצעו קורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית שלהם. בסיום הקורס הם יידרשו להיבחן במבחן יע"ל ולעמוד בסף הנדרש 105 ומעלה.

עמידה במבחן יע"ל לחייבים בו כמפורט לעיל, תכנס לתוקפה החל מקבלה לשנת תשפ"ג.

- ציון עובר בכלל קורסי החובה והרשות במהלך שלוש השנים הראשונות ללימודים בבית הספר לרפואה בחו"ל.

  • המיון הראשוני יסתיים כחודש לאחר סיום ההרשמה באתר הפקולטה.  עמידה בכל הסעיפים של המיון הראשוני הינה תנאי להמשך התהליך והזמנה למבחן ידע.

 

ב.  מיון שני - מבחן ידע בפיזיולוגיה, ביוכימיה ואנטומיה

משנת הלימודים תשפ"ג ( 2022-2023)  כל המועמדים העונים לקריטריונים של מיון ראשוני יתבקשו לעבור בחינת ידע במקצועות: פיזיולוגיה, ביוכימיה ואנטומיה. הבחינה תיערך לסטודנטים לרפואה בתום סמסטר  החמישי ללימודים. הבחינה תהיה במתכונת מבחן רב- ברירה, לכל שאלה תשובה נכונה אחת בלבד, ארבעה מסיחים, סה"כ 60 שאלות, משך הבחינה –שעה וחצי. דוגמה לשאלות ממבחן ידע ניתן לראות בהמשך הדף.

מועד המבחן הוא ה-05/02/23 החל מהשעה 11:00 בבוקר, בפקולטה לרפואה, בצפת.

עלות  הבחינה: 400 ₪ לסטודנט. 

  • השתתפות במבחן עם ציון מעל 60  הינו תנאי להמשך תהליך המיון.
  • לא תהיה אפשרות ערעור על מבחן הידע.
  • לאחר קבלת תוצאות של מבחן ידע, תשלחנה הזמנות למועמדים המתאימים לראיונות

* שאלון ביוגרפי (במקום שאלון של"ו) -  שאלון המעריך מאפייני אישיות והתנהגות. לאחר מבחן הידע, כלל המועמדים יידרשו לענות על שאלון ביוגרפי. מילוי השאלון יתבצע בכתב *

היבחנות בתנאים מותאמים בשאלון אישי ביוגרפי -

מועמד עם מגבלה פיזית או לקות למידה שעלולה לפגוע בתפקודו, וסבור כי הוא זכאי לתנאים מותאמים בשאלון האישי הביוגראפי, יכול להגיש בבקשה ליחידה לבחינות מותאמות של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. להגשת בקשה יש לפעול לפי ההוראות המפורטות באתר המרכז.

פרטים נוספים ומידע אודות אופן שליחת הבקשה, באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה –

https://www.nite.org.il/other-tests/mor-mirkam/special-test-accommodati…

 

  • תנאי בחינה מותאמים ניתנים לנבחנים עם מגבלה המשבשת מאוד את התפקוד.
  • תנאים מותאמים ניתנים מתוך שמירה על הוגנות כלפי כל הנבחנים.
  • לא ניתנים תנאים מותאמים בגין חרדת בחינות.
  • השאלון הביוגראפי שונה מבחינות אחרות במטרותיו, בכישורים שההוא מודד ובמבנה שלו, ולכן לא בהכרח יינתנו למועמד התנאים שניתנו לו בבחינות אחרות של מאל"ו.

 

בקשות ניתן להגיש עד ולא יאוחר מה - 11.1.2023, בהתאם להנחיות המופיעות באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

פניות שיישלחו לאחר מועד זה - לא יענו. 


 

ג. מיון שלישי - הערכה אישיותית, "לא-קוגניטיבית"

על בסיס הישגיהם בשני שלבי מיון הראשוניים יעברו המועמדים לשלב הבא של המיונים בתאריכים 07-09/02/23 בימים ג' ד' ה'  בפקולטה לרפואה בצפת, בין השעות 09:00-17:00  

ראיונות אישיים -  כאמור, המועמדים המתאימים יזומנו לראיונות אישיים. מטרת ראיונות אלה הינה לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים, שאינם נמדדים באמצעות מבחנים קוגניטיביים.  כל משתתף יעבור ראיון  ביוגרפי אישי וראיון מצב המבוסס על הצגה של סיפור קונקרטי ודיון על המקרה.  הראיונות האישיים ושאלון של"ו יתקיימו בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בצפת.

  • השתתפות ביום הראיונות בפקולטה הינו תנאי להמשך תהליך המיון.
  • הראיונות יתקיימו באופן פרונטלי בפקולטה לרפואה.

 

סיום תהליך הקבלה ואישור לתחילת לימודים

לאחר סיום תהליך המיון המועמדים המתאימים יקבלו אישור קבלה "על תנאי".

בתום סמסטר ה-6 ללימודיהם בפקולטה בחו"ל המועמדים עם אישור על תנאי יצטרכו להציג תדפיס ציונים המדווח על כך שהשלימו את התוכנית הלימודים שהותוותה להם בפקולטה בחו"ל ואישור מעבר לשנה רביעית באותה פקולטה.

רק לאחר השלמות הנדרשות , המועמדים המתאימים יקבלו  אישור להתחיל לימודים במסלול התלת שנתי בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי באוניברסיטת בר אילן.