תנאי בחינות מותאמים לזכאים

נוהל בקשות לתוספת זמן במבחן ידע לתכנית התלת שנתית

מועמדים המבקשים להיבחן בתנאים מותאמים במבחן המיון לרפואה (מבחן ידע) יגישו את בקשתם על גבי הטפסים המיועדים בצירוף האישורים הרלוונטיים (ראו פירוט בהמשך). בנושא המייל יש לכתוב: בקשה לבחינה בתנאים מותאמים במבחן המיון לרפואה לתוכנית התלת שנתית – 2026 (תשפ"ו).

 • נבחן שימצא זכאי יקבל התאמות רלוונטיות.
 • בקשות לתוספת זמן יש לשלוח למייל: merav.israel@biu.ac.il
 • הבקשות ייבחנו וההחלטה תישלח במייל למגיש הבקשה. אין אפשרות לערער על ההחלטות.
 • ניתן להגיש בקשות עד ה 25.7.2024
 • בנושא המייל יש לרשום – בקשה לתנאים מותאמים במבחן הידע לקבלה לתכנית התלת שנתית
 • בגוף המייל יש לציין שם מלא + ת.ז. ואת מהות הבקשה.

המסמכים הנדרשים על מנת לדון בבקשות:

בקשה לתוספת זמן עקב לקות למידה

 1. אבחון מת"ל (לא יתקבלו אבחונים ממאבחנים פרטיים).

בקשה לתוספת זמן מסיבות רפואיות

 1. להורדת כתב ויתור על סודיות רפואית לחץ כאן
 2. אישורים רפואיים רלוונטיים 
 3. אישור רופא ממערכת הבריאות הציבורית, המפרט את הלקות הרפואית בציון ההשלכות התפקודיות על יכולת ההיבחנות של הנבחן.

בקשה לתוספת זמן עקב היריון

 1. אישור רפואי על היריון

בקשה לתוספת זמן לעולים חדשים אשר נמצאים בארץ פחות מ-7 שנים במועד המבחן

1. תעודת עולה

שפת אם שאיננה עברית

סעיף זה מתייחס למועמדים שנגשו לבחינות הבגרות בישראל בערבית או בשפה אחרת שאיננה עברית, בתנאי שלא עשו תואר אקדמי בישראל, בשפה העברית.

לא נוכל לטפל בבקשות אשר תוגשנה באיחור, או ללא כל האישורים כמפורט לעיל.

ב ה צ ל ח ה !