PhD פוסט MD

מסלול לימודים לתואר שלישי לרופאים (תוכנית PhD פוסט MD )doctor pixabay

1 .כללי

הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן, רואה חשיבות רבה בעידוד רופאים מצטיינים בכל אחד מהשלבים המקצועיים להצטרף לתוכנית לימודים יוקרתית אשר במסגרתה יבצעו מחקר בסיסי או תרגומי עם תזה ובסיומה יוענק להם תואר דוקטור לפילוסופיה .

2 .למי מיועד המסלול

מסלול זה מיועד לרופאים ורופאות בכל שלב מקצועי (לפני התמחות, במהלך ההתמחות ורופאים מומחים) בעלי עניין מיוחד במחקר מדעי, בסיסי או תרגומי, ואשר בית החולי ם, במסגרתו הם מבצעים את התמחותם או עובדים, מעוניין להגישם כמועמדים לתוכנית, מתוך כוונה כי לאחר סיום התוכנית ושלב ההתמחות ישתלבו בצוות המחקרי המוביל של בית החולים, בנוסף לעבודתם הקלינית.

3 .בחירת משתתפי התוכנית

רופא או רופאה המעוניים להשתתף בתוכנית, וקיבל הסכמה עקרונית מבית החולים יגיש את מועמדותו לראש התוכנית בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי. ראש התכנית יבחן את תיקי המועמדים.ות .לאחר בדיקה זו, יזמין ראש התוכנית מועמדים מצטיינים, שיעמדו בתנאי הסף המתוארים לעיל, להופיע בפני ועדת תארים מתקדמים בהרכב מלא. הועדה תוכל, לפי שיקול דעתה לזמן מומחים לתחום המחקר המוצע שישמשו כיועצים לועדה לנושא המחקר המוצע.

ועדת הקבלה תקיים הצבעה על קבלת המועמדים. מועמדים שיוחלט לקבלם יוכלו להצטרף לתוכנית. שיקול מכריע לקבלה הוא הסיכוי שהמועמד מוכן להקדיש את הזמן הנדרש לביצוע מחקר ברמה גבוהה.

יצירת קשר עם מנחים פוטנציאלים וקבלת הסכמתם להנחיה בשלב הגשת המועמדות היא מומלצת אך לא הכרחית. במידה והמועמד מתקבל לתוכנית ללא בחירת מנחה, קבלתו תיהיה על-תנאי על בסיס הישגיו האישיים. הקבלה הסופית לתוכנית מותנית בבחירת מנחה ומילוי התנאים המפורטים להלן בסעיף "אישור מנחה".

במידה ונבחר מנחה, הוא יוכל להשתתף בדיון שבו תוצג תוכנית המחקר העתידית. המנחה לא יהיה נוכח בדיוני הועדה האחרים או בהצבעה על קבלת המועמד לתוכנית.

4 .משך התוכנית

משך הוא 8-6 סמסטרים, בדומה לתוכנית הרגילה לתואר דר' בפילוסופיה. במקביל לקבלת מלגה בהתאם לכללים הנהוגים בפקולטה. הקדשת זמן מלא תחשב אם הסטודנט או סטודנטית מקדיש לפחות ארבע ימי עבודה מלאים למחקר ויום אחד לקליניקה, בהתאם למפורט בסעיף להלן 7" הקדשת זמן למחקר".

5 .דרישות אקדמיות

תלמידים ותלמידות הלומדים במסלול הנ "ל חייבים בכל החובות האקדמיים הנדרשים מתלמידים לתואר שלישי .עם זאת, כחלק מתכנית הלימודים עליהם לקחת את הקורסים הבאים:

  • שיטות מחקר מדעיות
  • אופקים חדשים
  • כתיבה מדעית ועדת הקבלה תוכל לחייב את המועמד ללמוד קורסים נוספים הניתנים בפקולטה, לפי שיקול דעתה.

6 .אישור המנחה

בחירת המנחה תעשה ע"י המועמד או מועמדת. המנחה יתבקש להציג את תוכנית המחקר ואת לוח הזמנים. הועדה תאשר את המנחה לאחר שתוודא שהמנחה מסוגל להנחות את המועמד ותוכנית המחקר היא ברמה גבוהה וניתנת למימוש בכפוף לכישורי המועמד וללוח הזמנים.

7 .הקדשת זמן למחקר

משתתפי התוכנית יידרשו להשתתף בתוכנית הלימודים הנדרשת מתלמידי מחקר בפקולטה הכוללת: מחקר במעבדה, פגישות קבוצתיות ,סמינר פקולטי, קורסים וכו' בשעות הפעילות השגרתיות בפקולטה, ובהיקף של לפחות ארבעה ימים בשבוע - עפ"י תיאום מוקדם עם המנחה. בשארית השבוע יוכל כל אחד ממשתתפי התוכנית לשמור על קשר עם המחלקה בבית החולים באמצעות השתתפות בישיבות מחלקה ,תורנויות וכד'. על משתתפי התוכנית חל איסור לעסוק בעבודה נוספת באמצע השבוע למעט יום עבודה בשבוע בבית החולים ,כנאמר לעיל ,כדי לשמר את המיומנויות הקליניות. רופא שיבחר בכך, יוכל לעבוד במהלך סוף השבוע בעבודה קלינית ובתנאי שהיא נעשית בהסכמת המנחה ומגובה בחתימתו על טופס יעודי.

מודגש בזאת שבשום מקרה לא תאושר עבודה נוספת למחקר שאינה ברפואה

8 .מחויבות בית החולים למשתתפי התוכנית

בית החולים ייאפשר למשתתפי התוכנית להקדיש זמן מלא ללימודים ולמחקר ללא כל דרישה לנוכחות בבית החולים למעט יום אחד בשבוע. בתום הלימודים יאפשר בית החולים למשתתפי התוכנית לשוב להתמחותם או לעבודתם. מנהל המחלקה יחתום על התחייבות לתת לרופא את הזמן הנדרש להשתתתף בתוכנית.

9 .מלגת לימודים

במהלך הלימודים בהם תוקפא ההתמחות או עבודתם של המשתתפים בבית החולים ,לא יקבלו משתתפי התוכנית משכורת מתמחה/מומחה מבית החולים, אלא יקבלו מלגת מחייה מהפקולטה לרפואה. גובה המלגה לתלמידים במסלול זה זהה לזה של תלמידים במסלול הלימודים הרגיל. המנחה יוכל להגיש את משתתפי התוכנית למלגה חיצונית או למלגת הצטיינות פנימית לפי הקריטריונים הנהוגים באותו זמן. הסטודנט יהיה זכאי להיות מוגש למלגת הצטיינות על פי הכללים הנהוגים בפקולטה בתארים מתקדמים בזמן לימודיו.

10 .חתימה על טופס הסכם בדבר קניין רוחני

מועמד או מועמדת אשר התקבל לתוכנית לא יוכל להתחיל את לימודיו לפני שחתם בעצמו, והחתים את הגורם המוסמך בבית החולים אליו הוא משתייך על טופס הסכם בדבר קניין רוחני.

11 .הגשת מועמדות

מועמדים ומועמדות המעוניינים להרשם לתוכנית יגישו לראש התוכנית:

  • קורת חיים
  • גליונות ציונים
  • מכתב המפרט את המוטיבציה לקבלה לתוכנית ותחומי עניין.

12 .תאריך יעד להגשת מועמדות

אין תאריך יעד. ניתן להגיש מועמדות במהלך כל השנה. המבקשים להתקבל לתוכנית יפנו לרכזת המדעית, דר' דורית רביב שי במייל   dorith.raviv-shay@biu.ac.il