תנאי בחינות מותאמים לזכאים

נוהל בקשות לתוספת זמן במבחן מיון לרפואה 4 שנתי

מועמדים המבקשים להיבחן בתנאים מותאמים במבחן המיון לרפואה (מבחן ידע) יגישו את בקשתם על גבי הטפסים המיועדים בצירוף האישורים הרלוונטיים (ראו פירוט בהמשך). בנושא המייל יש לכתוב: בקשה לבחינה בתנאים מותאמים במבחן המיון לרפואה לתוכנית הארבע שנתית – 2022.

 • נבחן שימצא זכאי יקבל התאמות רלוונטיות.
 • בקשות לתוספת זמן יש לשלוח למייל: test4year@tauex.tau.ac.il
 • הבקשות ייבחנו וההחלטה תישלח במייל למגיש הבקשה. אין אפשרות לערער על ההחלטות.
 • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה הראשון (04.03.22) עד לתאריך 06.02.22.  
 • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה השני (12.04.22) עד לתאריך 20.03.22.
 • במידה וניתן אישור לתוספת זמן במועד הראשון הוא תקף גם למועד השני ואין צורך להגיש שוב את המסמכים.
 • מועמד אשר אושרה לו התאמה בבחינה בשנת 2021 ומעוניין בהתאמות בשנת 2022, מתבקש לשלוח מייל בציון פרטיו (כולל מספר זהות) ולציין שאושרה לו התאמה ב-2021. הבקשה תיבדק והמועמד יעודכן האם ההתאמה מאושרת גם לשנת 2022 או שעליו להגיש מסמכים נוספים

המסמכים הנדרשים על מנת לדון בבקשות:

בקשה לתוספת זמן עקב לקות למידה

 1. אבחון מת"ל (לא יתקבלו אבחונים ממאבחנים פרטיים).

בקשה לתוספת זמן מסיבות רפואיות

 1. להורדת כתב ויתור על סודיות רפואית לחץ כאן
 2. אישורים רפואיים רלוונטיים 
 3. אישור רופא ממערכת הבריאות הציבורית, המפרט את הלקות הרפואית בציון ההשלכות התפקודיות על יכולת ההיבחנות של הנבחן.

בקשה לתוספת זמן עקב היריון

 1. אישור רפואי על היריון

בקשה לתוספת זמן לעולים חדשים אשר נמצאים בארץ פחות מ-7 שנים במועד המבחן

1. תעודת עולה

שפת אם שאיננה עברית

סעיף זה מתייחס למועמדים שנגשו לבחינות הבגרות בישראל בערבית או בשפה אחרת שאיננה עברית, בתנאי שלא עשו תואר אקדמי בישראל, בשפה העברית.

 

לא נוכל לטפל בבקשות אשר תוגשנה באיחור, או ללא כל האישורים כמפורט לעיל.

ב ה צ ל ח ה !