תנאי בחינות מותאמים לזכאים

נוהל בקשות לתוספת זמן במבחן מיון לרפואה 4 שנתי

מועמדים המבקשים להיבחן בתנאים מותאמים במבחן המיון לרפואה (מבחן ידע) יגישו את בקשתם על גבי הטפסים המיועדים בצירוף האישורים הרלוונטיים (ראו פירוט בהמשך). בנושא המייל יש לכתוב: בקשה לבחינה בתנאים מותאמים במבחן המיון לרפואה לתוכנית הארבע שנתית – 2024.

  • הבקשות ייבחנו וההחלטה תישלח במייל למגיש/ה הבקשה. לא ניתן לערער על ההחלטות.
  • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה הראשון (15.03.24) עד לתאריך 13.02.24. לא יתאפשר להגיש בקשות לאחר תאריך זה.
  • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה השני (10.05.24) עד לתאריך 09.04.24. לא יתאפשר להגיש בקשות לאחר תאריך זה.
  • במידה וניתן אישור להיבחן בתנאים מותאמים במועד הראשון, הוא תקף גם למועד השני ואין צורך להגיש שוב את המסמכים.
  • מועמד אשר אושרה לו התאמה בבחינה בשנת 2023 ומעוניין בהתאמות בשנת 2024, מתבקש לשלוח מייל בציון פרטיו (כולל מספר זהות) ולציין שאושרה לו התאמה ב-2023. הבקשה תיבדק והמועמד יעודכן האם ההתאמה מאושרת גם לשנת 2024 או שעליו להגיש מסמכים נוספים.

המסמכים הנדרשים על מנת לדון בבקשות:

בקשה לתוספת זמן עקב לקות למידה

  1. אבחון מת"ל (לא יתקבלו אבחונים ממאבחנים פרטיים).

בקשה לתוספת זמן מסיבות רפואיות

  1. להורדת כתב ויתור על סודיות רפואית לחץ כאן
  2. אישורים רפואיים רלוונטיים 
  3. אישור רופא ממערכת הבריאות הציבורית, המפרט את הלקות הרפואית בציון ההשלכות התפקודיות על יכולת ההיבחנות של הנבחן.

בקשה לתוספת זמן עקב היריון

  1. אישור רפואי על היריון

בקשה לתוספת זמן לעולים חדשים אשר נמצאים בארץ פחות מ-7 שנים במועד המבחן

1. תעודת עולה

שפת אם שאיננה עברית

סעיף זה מתייחס למועמדים שנגשו לבחינות הבגרות בישראל בערבית או בשפה אחרת שאיננה עברית, בתנאי שלא עשו תואר אקדמי בישראל, בשפה העברית.

 

לא נוכל לטפל בבקשות אשר תוגשנה באיחור, או ללא כל האישורים כמפורט לעיל.

ב ה צ ל ח ה !