Ph.D דוקטור לפילוסופיה, תואר שלישי במדעי הרפואה ובריאות

 

להרשמה לשנת תשפ"ד לחץ כאן

להרשמה לשנת תשפ"ה לחץ כאן

לימודים לתואר דוקטור לפילוסופיה Ph.D (תואר שלישי)  במדעי הרפואה ובריאות

1. מידע כללי

הסטודנטים וסטודנטיות נדרשים לפתח היפותזת עבודה וכלי חקירה לאישורה. בנוסף יידרשו לכתיבה מדעית, הכוללת כתיבת תזה וכתיבת מאמרים עם תרומה מדעית הראויה להתפרסם בעיתונות מן השורה הראשונה.

בנוסף הסטודנטים נדרשים לקחת קורסים.

 

2. קבלת תלמידי תואר שלישי

ממוצע הציונים הנדרש ממועמד לתואר שלישי הינו לפחות 85 בלימודי התואר השני ו -85 בעבודת הגמר לתואר שני - תזה

לפני ההרשמה למועמדות לתואר שלישי, על התלמיד לבחור מנחה.

במקרים מסויימים הסטודנטים יידרשו לעבור ראיון אישי ע"י ועדה פקולטית.

 למידע נוסף אודות ההרשמה והלימודים לתואר שלישי

https://graduate-school.biu.ac.il/?utm_source=biu_site_links_faculties&utm_medium=link&utm_campaign=biu_site_advanced_studies

 

3. מהלך הלימודים

עבודת המחקר :

א. הסטודנט יגיש בסוף שנה"ל הראשונה את הצעת התכנית לעבודת הדוקטור, שתכלול תוצאות ראשוניות שנתקבלו במשך שנה זו והמבססות את הנחות העבודה שבהצעת המחקר ואז יתייצב לדיון בעל פה על הצעתו ועל שטחי המחקר הרלוונטיים בפני ועדה בת 2 חברים (ועדת מעקב) שתמונה ע"י הועדה הפקולטית לתלמידי מחקר. רק לאחר אישור הצעת התוכנית על ידי ועדת המעקב, היא תועבר לאישור הועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

ב. ועדת המעקב תלווה את התקדמותו של הסטודנט במשך תקופת לימודיו לתואר השלישי. על הסטודנט להגיש דו"ח תקופתי מאושר ע"י המנחה (אחת לשנה). ועדת המעקב תזמן את התלמיד ותבדוק את קצב התקדמותו.

ג. עם סיום עבודת המחקר יגיש התלמיד דו"ח מסכם לוועדת המעקב. לאחר אישור הועדה, יוכל הסטודנט לגשת לכתיבת עבודת הדוקטורט.

 

קורסים

הסטודנטים נדרשים לקחת קורסים בהיקף של 8 שעות שנתיות (ש''ש),

לימוד הקורסים מתפרס על פני ארבע שנות לימוד.

קורסי הבחירה לתלמידי תואר שלישי נלקחים לפי הכוונת המנחים בתחומי התמחותם של הסטודנטים בעבודת המחקר מתוך רשימת הקורסים לתארים מתקדמים.

חובה להגיש ארבעה סמינריונים שמהווים כל אחד   0.5 ש"ש (סה"כ 2 ש"ש מתוך ה- 8).

עבור סטודנטים במסלול מדעי הרפואה, מתוך הקורסים חובה לקחת 2 קורסי חובה:

"אופקים חדשים בביולוגיה מולקולרית ותאית" (1ש''ש), קורס מס' 81-900.

"שיטות מחקר ועקרונות השמוש במכשור וטכנולוגיה מדעית" (3ש''ש), קורס מס' 81-901.

הסטודנטים נדרשים גם לשמוע את ה"קולוקוויום הפקולטי" (הרצאות בנושאי מחקר),

קורס מס' 81-898. 

סטודנטים במסלול מדעי הבריאות יקחו קורסים אחרים בהתאם לתחום לימודיהם ובתיאום עם המנחה בהיקף נקודות זהה.

הסטודנטים שיעבדו במעבדה עם בעלי חיים, נדרשים לפני תחילת עבודתם במעבדה להירשם לקורס מקוון דרך ועדת האתיקה האוניברסיטאית

(ללא נק"ז)

חובת לימודי יסוד ביהדות ע"פ התקנון המופיע באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות