M.Sc במדעי הרפואה

להרשמה לשנת תשפ"ה לחץ כאן.

לימודים לתואר מוסמך האוניברסיטה- M.Sc. (תואר שני) במדעי הרפואה עם תזה

*המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) אישרה  לפתוח תכנית לימודים 

ולהעניק תואר שני-  M.Sc עם תזה, במדעי הרפואה, בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בר אילן.

 

1. תנאי קבלה

שלב ראשון לפני הההרשמה למועמדות לתואר שני, על התלמיד לבחור מנחה.

רשימת המנחים מופיעה בקישור הבא:

סגל מחקרי בפקולטה: https://medicine.biu.ac.il/pre_clinical

תחום מומחיות: https://medicine.biu.ac.il/node/2727

 

על המועמד להציג  ציון ממוצע מינימלי 80 בלימודי תואר ראשון- B.Sc.ממוסדות אקדמיים מוכרים.

 

2. תכנית הלימודים

הלימודים לתואר שני מתחילים בתחילת סמסטר א' של שנת הלימודים ומחייבים את התלמיד להקדיש זמן ניכר להתעדכנות שוטפת בחידושים בנושא המחקר, וזאת מעבר לעבודה עצמה ולקורסים.

לתלמיד מוקצות שנתיים בלבד להשלמת לימודיו, כולל לימוד הקורסים, ביצוע עבודת המחקר וכתיבת התיזה.

תואר שני מחקרי עם תיזה מחייב הקדשת זמן מלא ואינו יכול להתבצע במקביל לכל עבודה אחרת.

הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן מציעה לימודי תואר שני (MSc), במדעי הרפואה.  במסגרת זאת, קיימות מגמות לימוד:

  1. גנטיקה וביולוגיה מולקולרית
  2. אימונולוגיה ומחלות מדבקות
  3. פיתוח ויישום תרופות
  4. ביולוגיה תאית והתפתחותית

התואר השני יכול להתקיים בפקולטה גם בתחומים נוספים. לרשימת התחומים המלאה ניתן למצוא באתרי החוקרים.

המגמה לגנטיקה וביולוגיה מולקולרית מתמקדת סביב מחקר גנומי, שיטות לזיהוי פגמים גנטיים, זיהוי גורמים גנטיים למחלות, ואנליזה של רצפים גנומיים.

המגמה לאימונולוגיה ומחלות מדבקות כוללת מחקר על גורמי זיהום ביולוגיים, מנגנוני ההדבקה שלהם, זיהוי גורמי הפעלה של מערכת החיסון, ופיתוח חיסונים אקטיביים ופסיביים.

המגמה לפיתוח תרופות כוללת עיצוב במחשב, פיתוח במבחנה, ניסויים פרה-קליניים בחיות.

המגמה לביולוגיה תאית והתפתחותית עוסקת במחקר של תהליכים תאיים כגון פרוליפרציה, דיפרנציציה, אפופטוזיס, להבנת תהליכים ביולוגיים כמו סרטן, וניורודגנרציה. כמוכן, המגמה כוללת מחקר על תאי גזע והשימוש בהם לרגנרציה.

המגמות השונות נקבעות לפי הכוונת המנחים, בתחומי התמחותם של הסטודנטים בעבודת המחקר, ובהתאם לכך נקבעים גם הקורסים, שהסטודנטים נדרשים לקחת.

עבודת המחקר :

א. בתום שנה"ל הראשונה התלמיד יגיש לוועדה הפקולטית לתלמידי מחקר, הצעת תכנית לעבודת המחקר לאחר שאושרה ע"י המנחה.

לאחר אישור ההצעה ע"י הועדה הפקולטית, היא תוגש לוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר לאישור סופי.

ב. לאחר סיום המחקר ולאחר אישור המנחה, תוגש התיזה כתובה לוועדה הפקולטית לתלמידי מחקר לצורך קביעת בוחנים ומועד מבחן.

ועדת הבחינה תכלול 2 בוחנים ומנחה. התלמיד יציג את עיקרי ממצאיו במצגת ויענה על שאלות הבוחנים.

 קורסים:

תלמיד הנרשם למגמה מסוימת יהיה חייב לקחת אשכול קורסים בהיקף של 12 ש''ש

(שעות  שנתיות) בהתאם לאופי המגמה. בכל מגמה, יהיה חייב כל תלמיד לקחת את הקורסים הבאים:

א. קורסי חובה המשותפים לכלל המגמות:

 קורס מס' 81-900 – "אופקים חדשים בביולוגיה מולקולרית ותאית",  קורס סמסטריאלי -1 ש''ש.

קורס מס' 81-901- " שיטות מחקר ועקרונות השימוש במכשור וטכנולוגיה מדעית", קורס שנתי-      2 ש''ש.

קורס מס' 81-933-01, כתיבה מדעית – 1 ש"ש

קורס מס' 81-927-01, סוגיות של אתיקה במחקר מדעי – 1 ש"ש

ב. מתוך אשכול הקורסים בכל מגמה, חובה להגיש שני סמינריונים שמהווים כל אחד 0.5 ש''ש וכן כ-6  קורסי בחירה (6 ש''ש) בכל מגמה.

ג. ניתן לבחור עד כ-2 קורסי בחירה (2 ש''ש) ממגמה אחרת.

בנוסף, הסטודנטים מחויבים לקחת קורסי יסוד בהיקף של  4 ש''ש. (למי שלא למד בעבר באוניברסיטת בר-אילן).

הקורסים לתלמידי תואר שני בתוך המגמות נלקחים לפי הכוונת המנחים בתחומי התמחותם של הסטודנטים בעבודת המחקר, מתוך רשימת הקורסים לתארים מתקדמים.

הסטודנטים נדרשים גם לשמוע את ה"קולוקוויום הפקולטי" (הרצאות בנושאי מחקר),

קורס מס' 81-898.

 הסטודנטים שיעבדו במעבדה עם בעלי חיים, נדרשים לפני תחילת עבודתם במעבדה להירשם לקורס מקוון דרך ועדת האתיקה האוניברסיטאית

(ללא נק"ז).

 

3. מלגות

למידע על מלגות - לחץ כאן