שלחו לחבר

תנאי קבלה

תנאי קבלה למסלול לשנה"ל תשפ"ג

לתשומת ליבכם, החל משנה"ל תש"ף, דרישות קורסי הליבה השתנו.

1. ציון ממוצע משוקלל 80 לפחות בתואר ראשון, ממוסד להשכלה גבוהה המוכר בארץ ובעולם, המעניקים תואר זהה לתארים הניתנים באוניברסיטת בר-אילן. (B.A ; B.Sc) בעלי תואר דו-חוגי חייבים לעמוד בממוצע 80 ומעלה בכל אחד מהחוגים שלמדו (אין ממוצע בין ציוני התארים).

הציון הקובע הוא הציון המופיע בגליון הציונים הרשמי של המוסד.  למען הסר ספק, לא יתאפשר עיגול של הציון הממוצע.

2. סיום קורסי הליבה בציונים המפורטים מטה אשר נלמדו במסגרת לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר במדעי החיים או הטבע / רפואה / מדעים מדויקים (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב, גיאופיזיקה) / הנדסה (תארי B.Sc. )

בוגרי מקצועות הבריאות: סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, רפואת חרום, הנדסאים (או אחר), גם אם מסיימים עם תואר B.Sc, מחויבים בהשלמת מקצועות הליבה.

**קורסי הליבה

 
קורס הליבה היקף (ש"ס)
ביוכימיה 4
ביולוגיה של התא 4
ביולוגיה מולקולרית 4
גנטיקה *3
מיקרוביולוגיה 4
פיזיולוגיה 4
סטטיסטיקה *3

* שעות פרונטליות- לא כולל תרגיל

**האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את הרכב הקורסים שנלמדו בתואר הראשון, הנדרשים לפטור מקורסי הליבה על בסיס התכנים האקדמיים הנלמדים בהם. במקרים מסויימים יתכן שסך השעות הנדרש יהיה גבוה ממספר השעות המינימלי הנדרש.  

 יאושר קורס סטטיסטיקה הנלמד במסגרת תואר בוגר במדעי החברה ומקצועות הבריאות.

  • הציון  לפטור בכל הקורסים המשלימים לקורסי הליבה הוא 75 ומעלה.(אם למשל למדת 2 קורסים בהיקף 2 נ"ז כל אחד להשלמת קורס ליבה בן 4 נ"ז- עליך להשיג ציון סף 75 בכל אחד מהקורסים). 
  • לא ניתן לעשות ממוצע בין קורסים המשלימים לקורס ליבה אחד.
  • לא יוכרו עוד קורסים בפיזיולוגיה של הצמח או מדעי הצמח כהשלמה לפטור מקורסי הליבה.
  • יוכרו רק קורסים שלמים המכילים את נושא הליבה, כקורסי ליבה. לא יוכרו תכנים חלקיים המהווים חלק מקורס מודולרי.

  • הקורסים במיקרוביולוגיה כללית שמספרם 71056, 71057 שנלמדו בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית  כוללים שעתיים  שיעור פרונטליות בלבד ולכן לא מספקים כליבה לקבלה לתוכנית ה-4 שנתית. סטודנטים שלמדו קורסים אלו מחוייבים בהשלמה של קורס בהיקף של לפחות 2 נק"ז (שעתיים שיעור פרונטלי), ובכפוף לכל הכללים האחרים הנוגעים של לימוד יותר מקורס אחד לנושא ליבה. הודעה זו תקפה גם למועמדים שקיבלו מאיתנו אישור קודם פרטני.
  • הקורס תורשת האדם שמספרו 64648 שנלמד במסגרת לימודי רוקחות לא מוכר כקורס ליבה לקבלה לתוכנית ה-4 שנתית גם לאחר השינוי בשנה"ל תשפ"ב כיוון שאינו כולל את המינימום הנדרש של שעות הוראה פרונטליות.
  • קורסים מתואר שני אינם מוכרים לצורך פטור מקורסי ליבה, כולל קורסים בסטטיסטיקה.

  • ציון ממוצע בחוג לאחר תואר- לא קביל.

*החל משנה"ל תשפ"ב כל נקודות הזכות  בנושא ליבה מסוים חייבות להלמד באותו מוסד לימודים. 

*החל מקבלה לשנה"ל תשפ"ג, יוגבל תוקף קורסי הליבה ל-10 שנים. לא יתקבלו עוד קורסי ליבה שנלמדו 10 שנים ויותר לפני מועד הגשת המועמדות. שנת הלימודים היא הרלוונטית ולא מועד הקורס או המבחן.

לבדיקת עמידה בתנאי קורסי הליבה יש למלא את הטבלה הבאה ולשלוח לכתובת המייל biu.medicine@biu.ac.il

מועמדים שלמדו תואר ראשון במוסד אקדמי בחו"ל חייבים לקבל אישור שהם עומדים בתנאי הקבלה לתוכנית מראש ובכתב מאוניברסיטת בר-אילן. לא יוכרו אישורים שניתנו ממוסדות אחרים.

הפקולטה לרפואה היא הגוף המוסמך היחיד לקביעת פטורים מקורסי ליבה.

אוניברסיטת בר אילן אינה מתחייבת להכיר באישורים לקורסי ליבה שניתנו על ידי מוסדות אחרים.

אישורים על קורסי ליבה חייבים להתקבל במייל, ויש לשמור את הההתכתבות לצורך בירורים עתידיים. לא יוכר באישורים שניתנו בעל-פה.

מועמדים שלמדו רפואה או רפואת שיניים ולימודיהם הופסקו מסיבות משמעתיות, לא יוכלו להירשם לתוכנית הארבע שנתית. מועמד מחוייב להציג אישור רשמי מהמוסד בו הוא למד שבו מפורטות הסיבות להפסקת לימודיו.

הודעה בנושא ציון "עובר" בקורסי ליבה

הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן  תכיר בציוני "עובר" שניתנו בקורסי ליבה המפורטים עד התאריכים המצוינים בלבד:

ציון "עובר" שניתן בקורסים שנלמדו בסמסטר ב' בשנת הלימודים תשע"ד 2013/14 (מבצע צוק איתן) יאפשר קבלה עד שנה"ל תשפ"ב כולל.

ציון "עובר" שניתן בקורסים שנלמדו בסמסטר ב' בשנת הלימודים תש"פ (2020 קורונה) יאפשר להתקבל לתוכנית עד שנה"ל תשפ"ד כולל.

לאחר מועד זה, לא תתאפשר קבלה עם ציון "עובר" בקורסי הליבה שידרשו במועד זה, וידרש ציון מספרי מעל ציון הסף לשנה"ל כפי שיקבע על ידי הפקולטה. מועמדים שלא יעמדו בתנאים אלה לא יוכלו להתקבל ללימודים, גם אם הם עברו את כל מבחני המיון האחרים. מודגש בזאת שעל המועמד לוודא שהוא עומד דרישות הקבלה. הפקולטה אינה בודקת את גיליונות הציונים הרשמיים לפני הקבלה ללימודים. ניתן לשלוח את רשימת הקורסים והציונים לבירור זכאות למייל: biu.medicine@biu.ac.il.

במקרה של סתירה בין המידע שדווח ע"י המועמד/ת ובין גליון הציונים הרשמי, הקבלה ללימודים תיקבע לפי הגליון הרשמי בלבד.

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.

באחריות המועמד לעקוב אחר הפרסומים והעדכונים המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של האוניברסיטה עד לסגירת מועד הרישום/ העדכון ו/או הפרסום המאוחר יותר, הוא הגובר.

 

תאריך עדכון אחרון : 13/01/2022