שלחו לחבר

הנחיות להגשת תזת תואר שלישי ומילוי החובות לסיום התואר

התזה תודפס על פי הנחיות הועדה לתואר שלישי האוניברסיטאית:

גישה לאתר האינטרנט

http://lib.biu.ac.il/files/libraries/shared/pages_from_graduate-school-info-2014-2015_0.pdf

הגשת התזה לפני המבחן

התלמיד מגיש לבית הספר לתארים מתקדמים באוניברסיטה את תזת הדוקטורט בשעות קבלת קהל

 • 3 עותקים של התזה -דיסרטציה
 • CD  המכיל את  הקבצים הבאים:
 1. גוף העבודה
 2. תוכן ותקציר בשפת העבודה
 3. תמונת פספורט
 • טפסים: נמצאים ברשימת הטפסים:
 1. "הנחיות להגשת דיסרטציה"
 2. " הצהרת תלמיד המחקר עם הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט"
 3. "פרטים אישיים"

 על התלמיד לדאוג לכך שהפקולטה הגישה לבית הספר ללימודים מתקדמים "טופס מנחה"

אם העבודה כתובה באנגלית:

טופס "אישור על עריכה לשונית" (נמצא ברשימת הטפסים) שהעבודה תקינה מבחינת האנגלית, טופס חתום ע"י המנחה או ע"י עורך מדעי (+חותמת)

- על התלמיד להירשם לשנת הלימודים שבה הוא מגיש את התזה.

אם מגיש עד יום לפני פתיחת שנה"ל (אוקטובר) לא צריך להרשם.

 

הגשת התזה לאחר המבחן

יש למלא את הטופס ולהחתים את המנחה על הטופס "הגשת דיסרטציה לאחר תיקונים" ולהעביר לבית הספר ללימודים מתקדמים בשעות קבלת קהל. יש לדאוג שהתזה תעבור לידי גב' ענת רוז'נסקי מתארים מתקדמים באוניברסיטה.

מסירה לספריה

נהלי מסירת עותקים לספריה המרכזית

לפני מסירת עותקים לספרייה יש לקרא בעיון את ההנחיות להגשת העבודה ולוודא שהעבודה כתובה עפ"י כל ההנחיות המפורסמות.

מסירת עותקים בספרייה המרכזית בקמפוס אוניברסיטת בר אילן ברמת גן, מדור השאלה (בקומת הכניסה). העבודות מתקבלות בספריה המרכזית בחדר   B002

חובה להזמין תור דרך האתר של הספרייה בכתובת:

http://lib.biu.ac.il/page/991

יש להתעדכן בשעות הקבלה לספריה באתר ולוודא קבלת דוא"ל חוזר המאשר את מועד התור.

עם קבלת מכתב מביה"ס ללימודים מתקדמים שתהליכי השיפוט הסתיימו בהצלחה על הסטודנט לגשת לספריה עם מכתב זה והטפסים הבאים:

 1.  "טופס להגשה סופית של הדיסרטציה לספריות" יש להחתים את כל הנוגעים בדבר ולהציג טופס זה בספריה עם הגשת עותקי העבודה. (טופס באתר בל"מ).

  יש להחזיר את הטופס החתום אל ביה"ס ללימודים מתקדמים.
   
 2.  "טופס בקשה לאישור סיום לימודים וזכאות לתואר" יש להחתים את הספרייה, שכ"ל ולהחזיר את הטופס חתום לביה"ס ללימודים מתקדמים. (טופס זה מקבלים מביה"ס ללימודים מתקדמים).

לאחר החתמת כל הנוגעים בדבר ביה"ס יחתום גם על טופס זה.

יש למסור לספריה המרכזית עותקים מודפסים ועותק אלקטרוני על גבי תקליטור, זהה לעותק המודפס, בפורמט PDF בלבד (ניתן להגיש עד 5 קבצים).

שלב אחרון לפני שחרור ציון לסטודנטים לתארים מתקדמים הוא , הגשת עבודות תזה  לספריה.

נא להקפיד  שהעבודות כתובות לפי ההנחיות על מנת שלא תהיה דחיה עד לביצוע התיקונים.

נוכל לחסוך עוגמת נפש בגין הצורך לתקן ולהדפיס מחדש את העבודות, אם  נקפיד לבדוק שאכן הן כתובות לפי ההנחיות המצורפות

(ההוראות מתעדכנות מידי שנה והן מופיעות באתר ביה"ס ללימודים מתקדמים):

הוראות לתואר שלישי

http://lib.biu.ac.il/files/libraries/shared/pages_from_graduate-school-info-2014-2015_0.pdf

 

תאריך עדכון אחרון : 06/03/2016