תכנית MD-PhD

MD PhD

 

 

 


ראשי התכנית: פרופ' חיים פוטרמן וד"ר שי בל

תכנית לימודים המשלבת לימודי רפואה לתואר  M.D. ולימודי מחקר לתואר PhD

לתארים "דוקטור לרפואה" ו"דוקטור לפילוסופיה" (MD-PhD)

התכנית מיועדת לתלמידי רפואה במסלול הארבע שנתי בפקולטה לרפואה בגליל של אוניברסיטת בר-אילן.

לסטודנטים בתכנית יוצע פטור משכר לימוד ומלגת קיום במהלך כל תקופת הלימודים

התלמידים ילמדו את שתי תכניות הלימודים הללו במלואן לפי המתכונת הבאה:

מסלול הלימודים:student and supervisor

2 שנים קדם קליניות

3 שנים עבודת מחקר- Ph.D

2 שנים קליניות

 

עבודת המחקר תתחיל בחופשת הקיץ בתום שנה ב' ללימודי רפואה. בתקופה זו יעשו הסטודנטים 2-3 רוטציות להיכרות עם מעבדות המחקר ולאחר מכן יתחילו בפועל את לימודי ה-Ph.D למשך 3 שנים. בתום שלב ה-Ph.D  הסטודנטים יחזרו ללימודים הקליניים של לימודי רפואה למשך שנתיים נוספות. באחריות התלמיד והמנחה לסיים את לימודי ה- Ph.D  תוך שלוש שנים.

תעודת ה-Ph.D  תינתן לאחר סיום הדרישות לתואר Ph.D, בכפוף לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים

תכנית ההוראה בשלב לימודי ה- Ph.D:

הקו המנחה בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן הוא מחקר תרגומי -Translational research - ראיית המשמעות הקלינית של המחקר הבסיסי וכן הכוונת נושאי המחקר לצרכים הקליניים שיתעוררו בבתי החולים ובמרפאות.

הלימודים יתקיימו בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בצפת. עבודת המחקר תיעשה במעבדות המחקר בפקולטה או במעבדות המחקר בבתי החולים המסונפים בגליל: המרכז הרפואי ע''ש זיו בצפת, המרכז הרפואי לגליל בנהריה, המרכז הרפואי צפון ע''ש ברוך פדה בפוריה ובתי החולים בנצרת, לפי בחירת הסטודנט.

תכנית הלימודים לתארים מתקדמים מורכבת מעבודת מחקר וקורסים.

נושא המחקר של כל תלמיד יקבע בהתייעצות עם המנחה.

חובה להשתתף בקורסי חובה ובחירה בהיקף של 6 נ''ז (פירוט להלן).

בנוסף, התלמידים במסלול זה ישתתפו בפגישות תקופתיות עם ראשי התוכנית.

 

רשאים להרשם

1.    תלמידים בוגרי תואר ראשון- B.Sc או תואר שני- M.Sc בציון 85 לפחות בתהליך הקבלה לפקולטה לרפואה.
2.    תלמידים שסיימו שנה ראשונה ללימודי רפואה בפקולטה לרפואה בגליל בממוצע 85 לפחות.

רישום וקבלה

המבקשים להתקבל לתוכנית יפנו למרכזת תארים מתקדמים בפקולטה, גב' הדס חסידים,

בטלפון 072-2644947 ובמייל med.tm@biu.ac.il על מנת לבדוק את התאמתם לדרישות המצוינות של התכנית.

סטודנט שיעמוד בדרישות הקבלה הראשוניות של התכנית,  יוזמן לראיון עם ראשי התוכנית ולאחר מכן יוכל להגיש מועמדות לבית הספר לתארים מתקדמים (תואר שלישי) באוניברסיטה

המסמכים שיש להגיש למרכזת תארים מתקדמים בעת הבקשה הראשונית הינם:

*קורות חיים ורשימת פירסומים (במידה ויש)

*מכתב בקשה של המועמד המפרט את הסיבות לפנייתו למסלול וכן את תכניותיו וציפיותיו מהמסלול.

*גיליון ציונים רשמי, הכולל את פירוט ציוניו של המועמד בתואר הראשון, תעודה רשמית של סיום התואר הראשון במוסד אוניברסיטאי מוכר וכן גיליון ציונים רשמי בתום השנה הראשונה ללימודי הרפואה (במידה ויש).

*אם נמצא מנחה למחקר, מכתב מהמנחה (חבר סגל בפקולטה המוסמך לפי התקנון), אשר מביע את נכונותו להנחות את המועמד והמתאר בקווים כלליים את נושא ותחום המחקר שבו יעסוק התלמיד.

*3 מכתבי המלצה

*תמונה

מהלך הלימודים:

קבלת תלמיד ללימודי ה-Ph.D במסגרת התכנית - שלב א' על תנאי

לאחר ראיון קבלה ואישור בכתב של ועדת ה-M.D./Ph.D. תובא מועמדותו של התלמיד לאישור הועדה לתארים מתקדמים של הפקולטה והועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר. לאחר אישור משולב זה מתקבל הסטודנט לתכנית במעמד של סטודנט על תנאי.

חובות הלימוד של תלמיד בשלב לימודי ה-Ph.D  בתכנית

עבודת המחקר

  1. הסטודנט יגיש את הצעת התכנית לעבודת הדוקטור לאחר 9 חודשים לפי ההנחיות המפורסמות באתר האינטרנט של הפקולטה לרפואה, ואז יתייצב לדיון בעל פה על הצעתו ועל שטחי המחקר הרלוונטיים בפני ועדה בת 3 חברים, כולל המנחה (ועדה מלווה), שתמונה ע"י הועדה הפקולטית לתארים מתקדמים. רק לאחר אישור הצעת התוכנית על ידי הועדה המלווה היא תועבר לאישור הועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר בבית הספר ללימודים מתקדמים.
  2. הועדה המלווה תלווה את התקדמותו של הסטודנט במשך כל תקופת לימודיו לתואר השלישי. על הסטודנט להגיש דו"ח תקופתי מאושר ע"י המנחה (אחת ל-9 חדשים). הועדה המלווה תזמן את התלמיד להצגת עבודתו (במצגת) ותבדוק את קצב התקדמותו.
  3. עם סיום עבודת המחקר יציג התלמיד את עבודתו במסגרת סמינר הדוקטורט, בפני חברי הסגל בפקולטה והועדה המלווה. לאחר אישור הועדה, יוכל הסטודנט לגשת לכתיבת עבודת הדוקטורט.

קורסים

הסטודנטים נדרשים לקחת קורסים בהיקף של 6 שעות שנתיות (ש''ש)
לימוד הקורסים מתפרס על פני שלוש שנות לימוד.

הקורסים כוללים:

 3 קורסי חובה שיש לקחת בשנת הלימודים הראשונה:

"אופקים חדשים בביולוגיה מולקולרית ותאית" (1 ש''ש), קורס מס' 81-900.

"שיטות מחקר ועקרונות השימוש במכשור וטכנולוגיה מדעית" (2 ש''ש), קורס מס' 81-901.

"כתיבה מדעית" (1 ש"ש) קורס מס' 81-933-01

הסטודנטים שיעבדו במעבדה עם בעלי חיים, נדרשים לפני תחילת עבודתם לבצע לומדה מקוונת.

כמו כן חובה לקחת  שני סמינריונים שמהווים כל אחד 0.5 ש"ש

וכן קורס בחירה אחד בתחום המחקר של המעבדה (בתיאום על מנחה המחקר).

לסטודנטים שיבחרו להתמחות בתחום מדעי הבריאות יותאמו קורסים לפי דרישות המסלול

על התלמיד לעמוד בכל דרישות הקורסים הנ"ל, כולל בחינה או עבודה בציון ממוצע 85 לפחות.

חובת לימודי יסוד ביהדות ע"פ התקנון המופיע באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות.  


לקבלת יעוץ חינם פנו אלינו: 

Phone number         072-2644947                                                           
Email Icon         med.sec@biu.ac.il