מינויים וקידומים

מינוי וקידום אקדמי במסלול הקליני בפקולטה לרפואה

הנחיות להגשת תיק למינוי/ קידום אקדמי (מיועד לסגל הקליני)

*הפניות לדרגת מדריך קליני- עד 6 מאמרים עם  IF

נעשות בפניה במייל למזכירת הסגל למייל- Bat El Yamin <bat-el.yamin@biu.ac.il

*הפניות החל מדרגת מרצה קליני נעשות בפניה למרכזת ועדת המינויים בדוא'ל-

   Promotion.Med@biu.ac.il

התיק יכלול:

 1. מכתב הגשה כתוב על ידי מנהל המחלקה שלך, בו צריך לציין את תפקידך, המוסד שבו אתה מועסק, העשייה הקלינית והמחקרית שלך ובמה אתה תורם לפקולטה.

במידה שאין באפשרותך לקבל מכתב המלצה ממנהל המחלקה - כתוב את מכתב ההפניה בעצמך.

 1. בשלב ראשון קורות חיים בעברית ורשימת פרסומים (הגשה בקובץ (WORD, לפי הפורמט המצורף - לחץ כאן.

(מומלץ להיעזר בשרותי ספריות בבתי החולים).

ברישום בקו'ח יש להקפיד על דיוק. לדוגמה, אין לרשום תיאורי-מקרה וסקירות כמחקרים מקוריים.

אין לרשום שמות סטודנטים המונחים לעבודת MD , לפני שהצעתם אושרה.

בהמשך, בתלות במסלול ובדרגה האקדמית שאליה יוחלט שתוגש, על ידי המשנה לדיקן לקידום אקדמי יתכן שתתבקש להציג קורות חיים באנגלית ורשימת פרסומים (הגשה בקובץ (WORD, לפי הפורמט המצורף - לחץ כאן.

 1. נא הצג אישור מהנהלת המוסד הרפואי או משאבי אנוש על היקף המשרה.
 2. למינוי אקדמי ראשון -צילום תעודת הדיפלומה לרפואה שלך.

צילום רישיון הרופא + רישיון מומחה.

 1. אישורי מינוי אקדמי קודם של כל הדרגות האקדמיות שעברת עם ציון תאריך קבלה.
 2. במידה ובידך תעודות לתארים נוספים (PhD, מומחה וכו'), אנא צרף גם אותן.
 3. נא לשלוח תדפיסים מהעיתון  (קובץ PDF) של מאמרים הנושאים את שם אוניברסיטת בר-אילן כהשתייכות שלך.
 4. וכן, תדפיסים מהפרסומים בשלוש השנים  האחרונות. שם הקובץ צריך לכלול מספור תואם לביבליוגרפיה, בהתאם לקטגוריות וכן, שם המאמר.
 5. בנוסף, נא לשלוח תדפיסים מהעיתון של כל המאמרים המחקריים, בקובץ PDF

(נא מספר את המאמרים בהתאם למספור שמופיע ברשימת הפרסומים בקו'ח).

 

להלן דרישות הסף והקוים המנחים למינוי וקידום אקדמי במסלול הקליני, החל מ- 30.10.2016.

הכתוב אינו בא במקום "תקנון מינויים לרופאים במסלול לקלינאים בפקולטה לרפואה" שאושר בסנט אוניברסיטת בר אילן ויעודכן מעת לעת.

כללי:

 • דרישות הסף המוצגות להלן אינן מבטיחות בהכרח פתיחת הליך של מינוי או קידום אקדמי. החלטה סופית אם לפתוח בהליך נתונה לשיקול דעת וועדת המינויים.
 • ועדת המינויים והועדות המקצועיות יתחשבו באיכות הפרסומים ותרומתם לרפואה. תנאי הכרחי הוא שיהיו למועמד מחקרים שבהם הוא מחבר מוביל (ראשון או אחרון) משלוש השנים האחרונות כמפורט להלן,  כדי לוודא שהוא פעיל מבחינה אקדמית.
 • מאמרים שהמועמד למינוי פרסם בעת עבודתו במוסד מסונף לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן, גם אם עדיין לא היה בעל מינוי בפקולטה,  צריכים לציין את שיוכו של המחבר לפקולטה ולאוניברסיטה, זאת בנוסף לציון שיוכו למוסד הרפואי בו הוא עובד.
 • מאמרים שבהם שמו של המועמד לא שויך לפקולטה ולאוניברסיטה, בעת שעבד במוסד מסונף כאמור, לא יילקחו בחשבון לצורך מינוי או קידום אקדמי.

דרישות סף למינוי חדש או קידום למינויים השונים במסלול הקליני:
(האמור בלשון זכר מתייחס לשני המינים)

 • מרצה קליני:
  בעל תואר MD, בעל רמה מקצועית גבוהה בשטחו בשירות הרפואי, בעל הערכות הוראה טובות, מוערך על ידי רופאים בכירים במקצועו. עמד בבחינות שלב א'.
  בנוסף, פרסם לפחות שישה פרסומים של עבודות מחקר עם IF ובקרת עמיתים. מתוכם, המועמד צריך להופיע כמחבר ראשון בשלושה מהפרסומים, כששניים מהפרסומים הללו הם מהשלוש שנים האחרונות.  יש לוודא ששלושת המאמרים (מתוך סך הכל שישה), שאותם המועמד מוביל, יהיו ברובם מאמרים מחקריים.         הועדה עשויה לקבל, שבמקום מאמר מחקרי אחד, מתוך סה'כ המאמרים, יוגשו לה  case report, או review בעיתונים עם IF ובקרת עמיתים, או מאמר מחקרי בעתון הרפואה, או אישור על סיום הנחיית עבודות MD של שני סטודנטים לרפואה - עבודות שהוגשו וקיבלו ציון.

 

 • מרצה בכיר קליני:
  בעל תואר MD, ותואר מומחה במקצועו. בעל רמה מקצועית גבוהה מאד בשטחו בשירות הרפואי, בעל הערכות הוראה טובות, מוערך על ידי רופאים בכירים במקצועו. תילקח בחשבון הנחיית סטודנטים לרפואה ומתמחים במדעי יסוד וכן היותו מוכר במישור הארצי כמו למשל באגודה מדעית ותורם לעבודת הפקולטה.               בנוסף, פרסם לפחות 16 פרסומים של עבודות מחקר עם   IF ובקרת עמיתים, מתוכם בשמונה המועמד מחבר מוביל (ראשון או אחרון). בהליך קידום, המועמד פרסם  10 מהמאמרים אחרי קבלת מינוי מרצה קליני, ובהם הוא אמור להיות מחבר מוביל בלפחות חמישה מאמרים מחקריים כששלושה מהמאמרים הללו פורסמו בשלוש השנים האחרונות. ניתן לקחת בחשבון גם אפשרות שהמועמד פרסם סה'כ שישה מאמרים כמחבר מוביל שמתוכם ארבעה הם מאמרים מחקריים ובנוסף מאמר אחד של תאור מקרה-  case report ומאמר אחד-  סקירה review בעיתונים עם  IF  ובקרת עמיתים.

 

 • פרופסור חבר קליני:
  בעל תואר MD, ותואר מומחה במקצועו. בעל רמה מקצועית גבוהה מאד ובולט בקנה מידה ארצי ובינלאומי בשטחו בשירות הרפואי, בעל הערכות הוראה טובות. מוערך על ידי מומחים בעלי שם בארץ ובחו"ל. מציג בכנסים מדעיים. תורם באפן משמעותי לעבודת הפקולטה. חבר הנהלת איגוד או חברה מדעית או יועץ למשרד הבריאות בתחומו. אם תאריו האקדמיים מאפשרים הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים, תילקח הנחיה זו בחשבון.
  בנוסף, פרסם עבודות מחקר בעיתונים בינלאומיים ברמה גבוהה: לפחות, 32 פרסומים של עבודות מחקר עם IF ובקרת עמיתים, מתוכם ב 16 המועמד מחבר מוביל (ראשון או אחרון). בהליך קידום, המועמד פרסם  16 מהמאמרים אחרי קבלת מינוי מרצה בכיר קליני, ובהם הוא אמור להיות מחבר מוביל בלפחות שמונה מאמרים, כששלושה מהמאמרים הללו פורסמו בשלוש השנים האחרונות.
  מאמרים מסוג case report או review  לא נכללים במסגרת ספירה זו, אך יש להגיש אותם לשם התרשמות הועדה.

 

 • פרופסור מן המנין קליני:
  בעל תואר MD, ותואר מומחה במקצועו. בעל רמה מקצועית גבוהה מאד ובולט בקנה מידה ארצי ובינלאומי בשטחו בשירות הרפואי, בעל הערכות הוראה טובות. מוערך על ידי מומחים בעלי שם בארץ ובחו"ל על היותו מוביל בשטח, כולל זכיה במענקי מחקר. מציג בכנסים מדעיים בחו"ל. תורם באפן משמעותי לעבודת הפקולטה. פעיל במישור הארצי בנושאים אקדמיים מקצועיים כמו למשל חבר הנהלת איגוד או חברה מדעית או יועץ למשרד הבריאות בתחומו. אם תאריו האקדמיים מאפשרים הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים, תילקח הנחיה זו בחשבון.
  בנוסף, פרסם עבודות מחקר בעיתונים בינלאומיים ברמה גבוהה: לפחות 56 פרסומים של עבודות מחקר עם IF ובקרת עמיתים, מתוכם ב 24 המועמד מחבר מוביל (ראשון או אחרון). בהליך קידום, המועמד פרסם  24 מהמאמרים אחרי קבלת מינוי פרופ' חבר קליני, ובהם הוא אמור להיות מחבר מוביל בלפחות 12 מאמרים כששלושה מהמאמרים הללו פורסמו בשלוש השנים האחרונות.
  מאמרים מסוג case report או review  לא נכללים במסגרת ספירה זו, אך יש להגיש אותם לשם התרשמות הועדה.

בשאלות ניתן לפנות במייל: promotion.med@biu.ac.il

 

בכבוד רב ובהצלחה,

 

פרופ' יעקב בורנשטיין

משנה לדקן לקידום אקדמי