MD-PhD

שלחו לחבר

להרשמה

תכנית M.D.-Ph.D ברפואה ובמדעי הרפואה 

 

תכנית לימודים המשלבת  לימודי רפואה לתואר  M.D. ולימודי מחקר לתואר  .Ph.D

 לתארים "דוקטור לרפואה" ו"דוקטור לפילוסופיה" (.M.D.-Ph.D).

התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים בפקולטה לרפואה בגליל של אוניברסיטת בר-אילן.

לסטודנטים בתכנית יוצע פטור משכר לימוד ללימודי ה- Ph.D ומלגת קיום לשנים בהם יעשו הפסקה לצורך לימודי ה-Ph.D.

התלמידים ילמדו את שתי תכניות הלימודים הללו במלואן לפי המתכונת הבאה:

מסלול הלימודים:

1.5  שנים קדם קליניות

3 שנים עבודת מחקר –  Ph.D

2.5 שנים קליניות 

 

עבודת המחקר תתחיל בחופשת הקיץ בתום שנה א' ללימודי רפואה. (למי שסיים שנה אחת רפואה). בסיום חופשת הקיץ הסטודנטים יחזרו ללימודים הקדם קליניים למשך כחצי שנה ולאחר מכן יתחילו בפועל את לימודי ה-Ph.D למשך 3 שנים. בתום שלב ה-,Ph.D  הסטודנטים יחזרו ללימודים הקליניים של לימודי רפואה למשך 2.5 שנים. באחריות התלמיד והמנחה לסיים את למודי ה- Ph.D  תוך שלש שנים.

תעודת ה-Ph.D  תינתן רק לאחר מתן תעודת ה-M.D.    ומילוי הדרישות לתואר Ph.D.

   

חובות הלימוד של התלמיד המצוי בשלב לימודי ה- Ph.D. בתכנית המצוינות

עבודת המחקר :

א. הסטודנט יגיש בסוף שנה"ל הראשונה את הצעת התכנית לעבודת הדוקטור לפי ההנחיות המפורסמות באתר האינטרנט של הפקולטה לרפואה, ואז יתייצב לדיון בעל פה על הצעתו ועל שטחי המחקר הרלוונטיים בפני ועדה בת 3 חברים, כולל המנחה, (ועדת מעקב) שתמונה ע"י הועדה הפקולטית לתארים מתקדמים. רק לאחר אישור הצעת התוכנית על ידי ועדת המעקב, היא תועבר לאישור הועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

ב. ועדת המעקב תלווה את התקדמותו של הסטודנט במשך תקופת לימודיו לתואר השלישי. על הסטודנט להגיש דו"ח תקופתי מאושר ע"י המנחה (אחת ל-6 חדשים). ועדת המעקב תזמן את התלמיד להצגת עבודתו  (במצגת) ותבדוק את קצב התקדמותו.

ג. עם סיום עבודת המחקר יגיש התלמיד דו"ח מסכם לוועדת המעקב. לאחר אישור הועדה, יוכל הסטודנט לגשת לכתיבת עבודת הדוקטורט.

 

קורסים

  • הסטודנטים נדרשים לקחת קורסים בהיקף של 8 שעות שנתיות (ש''ש),

לימוד הקורסים מתפרס על פני שלוש שנות לימוד.

הקורסים כוללים:

 2 קורסי חובה שיש לקחת בשנת הלימודים הראשונה (בתחילת השנה, לאחר הסמסטר הראשון של עבודת המחקר).

קורסי החובה:

"אופקים חדשים בביולוגיה מולקולרית ותאית" (1ש''ש), קורס מס' 81-900.

"שיטות מחקר ועקרונות השמוש במכשור וטכנולוגיה מדעית" (3ש''ש), קורס מס' 81-901.    

הסטודנטים שיעבדו במעבדה עם בעלי חיים, נדרשים לפני תחילת עבודתם במעבדה לקחת את הקורס המרוכז: "שימוש בבעלי חיים כחיות ניסוי", מס' 81-899.

  הסטודנטים נדרשים גם לשמוע את ה"קולוקוויום הפקולטי" (הרצאות בנושאי  מחקר),

  קורס מס' 81-898.

  חובה להגיש ארבעה סמינריונים שמהווים כל אחד 0.5 ש"ש (סה"כ 2 ש"ש מתוך ה- 8).

  קורסי הבחירה לתלמידי תואר שלישי נלקחים לפי הכוונת המנחים בתחומי התמחותם של הסטודנטים בעבודת המחקר מתוך רשימת הקורסים לתארים מתקדמים.

הקורסים מלימודי ה-M.D. לא יחושבו לצורך נקודות הזכות.

על התלמיד לעמוד בכל דרישות הקורסים הנ"ל, כולל בחינה או עבודה בציון ממוצע 90 לפחות.

בנוסף, הסטודנטים מחויבים לקחת קורסי יסוד כולל ציון על פי התקנון וכן לקבל פטור מאנגלית.